МУ-ЗАСГИЙН ГАЗАРЫН БАТЛУУЛСАН

Монгол Улсын Засгийн газраас санаачлан батлуулсан “Ковид-19” халдварт цар тахлын үед иргэн, аж ахуйн нэгжийг дэмжиж

Read more ...

МУ-ЗАСГИЙН ГАЗАРЫН БАТЛУУЛСАН (2)

Монгол Улсын Засгийн газраас санаачлан батлуулсан “Ковид-19” халдварт цар тахлын үед иргэн, аж ахуйн нэгжийг дэмжиж

Read more ...

МУ-ЗАСГИЙН ГАЗАРЫН БАТЛУУЛСАН (3)

Монгол Улсын Засгийн газраас санаачлан батлуулсан “Ковид-19” халдварт цар тахлын үед иргэн, аж ахуйн нэгжийг дэмжиж

Read more ...

МУ-ЗАСГИЙН ГАЗАРЫН БАТЛУУЛСАН (4)

Монгол Улсын Засгийн газраас санаачлан батлуулсан “Ковид-19” халдварт цар тахлын үед иргэн, аж ахуйн нэгжийг дэмжиж

Read more ...

НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАР ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ, ТАЙЛАГНАХ ТУХАЙ (2)

Албан татвар суутган төлөгч нь борлуулсан бараа, ажил, үйлчилгээнд ногдох албан татварыг доор дурдсан журмаар дараа сарын 10-ны өдрийн дотор төрийн сангийн нэгдсэн дансанд шилжүүлж, баталсан маягтын дагуу тайлангаа харьяалах татварын албанд тушаана:

Read more ...

НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАР ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ, ТАЙЛАГНАХ ТУХАЙ (3)

Албан татвар суутган төлөгч нь борлуулсан бараа, ажил, үйлчилгээнд ногдох албан татварыг доор дурдсан журмаар дараа сарын 10-ны өдрийн дотор төрийн сангийн нэгдсэн дансанд шилжүүлж, баталсан маягтын дагуу тайлангаа харьяалах татварын албанд тушаана:

Read more ...

Subcategories

Холбоосууд 1

  • 1
Top